PIERWSZE CZYTANIE

1 Sm 16, 1-13 Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Pan rzekł do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Samuel odrzekł: «Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedział: «Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: „Przybywam złożyć ofiarę Panu”. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę».
Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: «Czy twe przybycie oznacza pokój?» Odpowiedział: «Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę». Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę.
Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: «Ten też nie został wybrany przez Pana». Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: «Ten też nie został wybrany przez Pana». I kazał Jesse przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom, lecz Samuel powiedział Jessemu: «Pan ich nie wybrał».
Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy?» Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Wtedy Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a)

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

Mówiąc kiedyś w widzeniu *
do świętych Twoich, rzekłeś:
«Na głowę mocarza włożyłem koronę, *
wyniosłem wybrańca z ludu.

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.
A Ja go ustanowię pierworodnym, *
najwyższym z królów ziemi».

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Ef 1, 17-18

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 2, 23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Oto Słowo Pańskie.

Karuzela Karuzela Karuzela

W związku z pracami, które odbywają się w naszym kościele będzie tylko jedna Msza Św. od poniedziałku do piątku o 17.00 a w sobotę o 7.00.

W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Po Mszy Świętej o 17.30 zbiórka DSM-u.

W czwartek zbiórka LSO o 17.30.

W czwartek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan.

W piątek Uroczystość św. Józefa Sebastian Pelczara- Patrona naszej diecezji.

Kino „Zorza” w Rzeszowie zaprasza w dniach 12-25 stycznia na film „Ignacy Loyola”, o żołnierzu, który stał się wielkim świętym i założycielem zakonu jezuitów.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej np. czasopismo Droga przeznaczone dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Zachęcamy do modlitwy w intencji życia dzieci nienarodzonych.

Dziękuję za wczorajsze sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę; Anna Bazan, Krystyna Rusin, Monika Guz, Maria Krasoń, Krystyna Sala.

Różaniec w przyszłym tygodniu odmawia róża św. Heleny.

 Przesyłamy „Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. zatrzymania aborcji eugeniczny”, z prośbą o podjęcie modlitwy w sprawie ochrony życia.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. zatrzymania aborcji eugenicznej.

Wkrótce ma być procedowania obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcja", która zakłada usunięcie możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby (aborcja eugeniczna). Konferencja Episkopatu Polski od początku popiera tę inicjatywę jako ważny krok do pełnej ochrony życia i dziękuje ok. 830 tysiącom obywateli Polski, którzy złożyli podpis pod tym projektem.

Serdecznie prosimy wiernych o modlitwę w intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych. Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów, aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję". Przypominamy, że prawo do życia nie jest kwestią tylko religijną czy światopoglądową, ale wynika z prawa naturalnego i powszechnie uznanej godności człowieka. Tak jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, zamiast aborcji zawsze można oddać dziecko do adopcji.

Przypominamy również, iż ci, którzy respektują prawa człowieka - a wśród nich pierwszym jest prawo do życia - nie powinni popierać projektów prawnych skierowanych przeciwko życiu.

W tym ważnym czasie pamiętajmy o słowach naszego rodaka - św. Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości".

 W niedzielę, 14 stycznia Br., obchodzimy 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Przypominamy, że w Mszale Rzymskim przewidziana jest możliwość użycia formularza „Mszy za uchodźców i wygnańców” (Mszał Rzymski, s. 161’’-162’’) „na polecenie lub za zgodą biskupa diecezjalnego” (na użycie tego formularza zgodę wyrazili wszyscy biskupi diecezjalni w Polsce). Pamiętajmy w modlitwie o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

 Zapraszamy Siostry Zakonne na spotkanie formacyjne w poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 u OO. Bernardynów w Rzeszowie, o 15.00 w Jaśle Farze. Temat spotkania: „Dar męstwa podstawą naszego bycia chrześcijanami w naszym zwyczajnym życiu codziennym”. Zapraszamy.

 W dniach 18 – 25 stycznia przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z tej racji w kościele św. Krzyża w Rzeszowie zostanie odprawiona w sobotę, 23 stycznia o godz. 18.30 uroczysta Msza św. o jedność chrześcijan. Przeżywamy także: 17 stycznia – dzień judaizmu, a 26 stycznia – dzień islamu.

 W piątek, 19 stycznia w Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego patrona naszej diecezji, w Katedrze o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Zapraszamy kapłanów, kapituły, zwłaszcza katedralną (w strojach chórowy), siostry zakonne i wiernych świeckich do udziału w uroczystości. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie kapituły katedralnej (kanonicy gremialni i honorowi). W tym dniu, ze względu na uroczystość nie obowiązuje w naszej diecezji post od pokarmów mięsnych.

 DD Tabor w Rzeszowie zaprasza w dniach 19-21 stycznia 2018 r. na rekolekcje „Moc Słowa Bożego”, które poprowadzi ks. Marek Wasąg – kapłan Archidiecezji Przemyskiej, opiekun duchowy Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku. Rekolekcje są skierowane do osób, które pragną żywej relacji ze Słowem Bożym, odkrywać Jego moc i przekonać się o tym, że Bóg nieustannie mówi do człowieka. Rekolekcje będą prowadzone metodą Lectio divina. Zapisy na stronie: przesylabizowawszy.

 W sobotę, 20 stycznia 2018 r.., w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, odbędzie się Spotkanie Rodzin Misjonarzy. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz.14.00 pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Górnego. Przesyłamy plakat.

 Rzeszowska Rodzina Radia Maryja zaprasza na regionalne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sobotę 20 stycznia 2018 r. w katedrze w Rzeszowie (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa). W programie: godz. 10.30 – Różaniec wynagradzający RRM; godz. 11.00 – Msza św., przewodniczy Biskup Edward Białogłowski; 12.15 Spotkanie opłatkowe z udziałem Ojca Redaktora Radia Maryja z Torunia, po nim poczęstunek.

 Parafia Katedralna zaprasza w sobotę, 20 stycznia o godz. 18.30 na Koncert kolęd w wykonaniu Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Resovienses”, pod dyrekcją Marcina Florczaka. Koncert rozpocznie się po Mszy św., odprawianej o godz. 18.00.

 Duszpasterstwo młodzieży przy parafii oo. Dominikanów w Rzeszowie i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizują warsztaty muzyki liturgicznej w dniach 26 – 28 stycznia 2018 r. Zgłoszenia do 25 stycznia do o. Pawła Koniarka, tel. 728 429 920. Koszt 80 zł.

 Jak co roku, w Rzeszowie i innych miejscach Podkarpacia, organizowany jest Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu w dniach 22-28 stycznia. W Rzeszowie będzie on miał szczególnie miejsce w niedzielę, 28 stycznia. W programie: 10.00 Uczczenie Ofiar Holokaustu – Nowy cmentarz żydowski, Al. Rejtana (wejście od ul. Dołowej), następnie na Uniwersytecie Rzeszowskim od 11.30 relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin, wykłady. O godz. 16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego w rzeszowskiej Farze, nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, połączone z odczytaniem nazwisk Polaków z Rzeszowszczyzny, zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi.

 W niedzielę, 28 stycznia przeżywać będziemy 65. Światowy Dzień Trędowatych. Prosimy o modlitwę za misjonarzy pracujących wśród trędowatych. Przesyłamy plakat oraz foldery na ten dzień.

16 stycznia 2018 Wtorek. Dzień Powszedni

Aktualnie: 21

Razem: 54118